“WAZANYE IKI?” imvugo ihembera ihohoterwa muri Kivuruga

 

Hari abagore bo mu murenge wa Kivuruga , Akarere ka Gakenke mu Ntara y’Amajyaruguru, bavuga ko hari imvugo ikunze gukoreshwa n’abagabo bamwe  bashaka kubacyurira ko nta mitungo bazanye mu rugo bityo ko nta jambo bakwiye kugira ku micungire y’ umutungo w’ urugo .“Wazanye iki ?”ni ijambo ngo rikoreshwa n’abagabo bashaka gutesha agaciro abagore babo cyane cyane ngo bagamije kubaheza ku micungire y’ umutungo w’ urugo kabone niyo baba barasezeranye ivangamutungo rusange .

Nyirandegeya Ernestina wo mu kagari ka Kintarure mu murenge wa  Kivuruga avuga ko umugabo we amuhoza ku nkeke amubaza icyo yazanye .Agira ati “ umugabo iyo ngize icyo mubaza ku birebana n’imicungire y’ imitungo yacu mu rugo ,buri teka ampindukirana n’ umujinya mwinshi  ambaza ngo uravuga ibyo kuko wazanye iki ? Nyirandegeya  akomeza avuga ko koko iyo yitegereje uko yavuye iwabo usanga ntacyo yazanye  ngo kuko na duke aba yarazanye mu bishyingiranwa  nta gaciro kanini yabiha agereranije n’ibyo yasanze umugabo afite nk’inzu n’imirima.Ibyo rero ngo bituma acisha make akumvira amabwiriza y’umugabo .

Umwe mu bagabo bo mu Kivuruga  agira  ati “iwacu baba barampaye ikibanza n imirima , nawe rero (umugore ) aba agomba kubizana , bityo tukavanga umutungo  ugaragara aho kuza kundya imitsi.Uyu musore ariko  mu ijwi ryiyoroheje akavuga ko biba bigoye kubaza umugore wawe mugiye gusezerana imitungo afite azazana iwawe.Agira ati “iyo mugeze igihe cyo gusezerana muba muri shushu , sheri (chouchou, Cherie), ntaho rero wahera umubaza agaciro k’ibyo afite azazana iwawe.icyo gihe yagufata nk’ukunda ibintu kumuruta , yewe rimwe na rimwe akaba yakwisubira.”

Uyu mugabo  avuga ko nubwo bemera bagasezerana kuvanga umutungo nyamara batazi neza ibyo buri wese afite bagiye kuvanga , ngo ku mutima baba babyibazaho  gusa bakanga kubibariza imbere y’ubuyobozi n’abavandimwe .Yungamo agira ati ”Iyo uri umusore  uba wumva urukundo ari umunyenga  ariko iyo ugeze mu rugo  atangiye kukubaza ngo mpa iki n’iki  nibwo utangira  kumva ingaruka zabyo “

Itegeko rishya ryarabikemuye

Mu itegeko rishya rigenga abantu n’umuryango  ryo ku itariki ya mbere Kanama 2016  ingingo yaryo ya 208 igira iti “ uburenganzira  ku mutungo w’abashyingiranywe  butangira bakimara gushyingirwa imbere y’umwanditsi w’irangamimerere hakurikijwe uburyo bw’icungamutungo bahisemo”

Iyi ngingo  yuzuzanya n’ ingingo ya 10 n’ iya 19 zo mu itegeko No 27/2016 ryo ku wa 08/07/2016 rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe  ,impano n’izungura.

Ingingo ya cumi y’ iri tegeko igira  iti “igihe cyo gukora amasezerano yo gushyingirwa , hashingiwe kubyo abashyingiranwa ubwabo bumvikanyeho hakorwa ibaruramutungo ryerekana umutungo bwite wa buri wese kimwe n’ umutungo buri wese ageneye iremezo ry’urugo iyo uhari.Inyandiko y imenyekanishamutungo ishyirwaho umukono n’abagiye gushyingirwa  ndetse n’ umwanditsi w’ irangamimerere.Ikintu cyose kitabaruwe nk’umutungo w’iremezo ry’urugo kiba ari icya nyiracyo’

Umunyamategeko Hakizimana Esron avuga ko iyi ngingo ivanaho rwa rwikekwe rwabaga hagati y’ umugabo n’umugore bagiye kurushinga  kuko  buri wese azajya agaragaza umutungo azanye ukandikwa mu bitabo by’irangamimerere mbere y’uko ubukwe butaha.Uyu munyamategeko yongeraho ko bitavuze ko buri wese azajya azana ibingana n’ ibya mugenzi we kuko kenshi usanga abashyingiranwa batanganya amikoro.Ikindi kandi ngo ikigamijwe si ukunganya umutungo hagati y’abagiye kurushinga , ahubwo ngo bizafasha mu kumva uruhare rwa buri umwe wese mu kubaka umuryango mushya.

Umuhire Valentin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *