Uruhare rw’abikorera mu gutanga serivisi z’ubujyanama no gufasha abafite ibibazo by’ubuzima bwo mu mutwe

Yanditswe na NTAWIGENERA Narcisse

 

Ntawigenera Narcisse /Umunyamwuga mu gufasha abantu kunoza imitekerereze n’imyitwarire,ndetse no kuvura bishingiye ku bumenyi mu mitekerereze n’imyitwarire ya Muntu (“Clinical Psychologist”), akaba n’umuyobozi wa RIME COMPANY LTD (www.rimecompanyspace.com)

 

U Rwanda rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara mu nzego zitandukanye. Iyo bigeze ku rwego rw’abikorera mu gutanga serivisi, ho biba akarusho.Kuri ubu, usanga umuntu ushaka serivisi nziza mu rwego rw’ubuzima, abanza gutekereza amavuriro yigenga, ushaka ko umwana we yiga neza agateganya uko agomba kumurihirira mu ishuri ryigenga, ufite ikibazo kirebana n’ubutabera akagana abunganizi mu birebana n’amategeko bazwi ku izina ry’abavoka.

Ibi bituruka ku kuba aba banyamwuga babarizwa mu rwego rw’abikorera, bashyira imbaraga nyinshi mu kunoza ibyo bakora, kugira ngo bubake isura nziza ku babagana, bityo barusheho kubona abakiliya.

Hiyongeraho kuba usanga akenshi igiciro cya serivisi zabo gisumbye icy’abatanga serivisi nk’izo bakorera ibigo bya Leta, bityo kubagana ntibyisukirwe na buri wese.
Ishami ry’umuryango w’abibumbye ryita ku buzima rivuga ko ubuzima ari “imimerere yuzuye yo kumva umuntu amerewe neza mu mubiri, mu mitekerereze n’imibanire n’abandi, akaba atari ukuba gusa umuntu adafite indwara”. Ubuzima bwo mu mutwe, ni inkingi ntayegayezwa y’ubuzima muri rusange.

Abahanga mu buzima bwo mu mutwe, kugeza ubu bagaragaza uburyo bubiri bw’ibanze bushobora kunganirana mu kuvura uwagize ikibazo cyo mu mutwe: uburyo bwo gukoresha imiti “drug therapy/Psychopharmacology” n’uburyo bwo kuvura umuntu biturutse mu ntekerezo “Psychotherapy’.

Iyo bigeze mu ishyirwa mu bikorwa ry’ubu bumenyi dusangamo inzitizi nyinshi, aho usanga bamwe bakerensa umusaruro watangwa n’ubu buryo bwo kuvura bishingiye ku bumenyi mu mitekerereze n’imyitwarire ya Muntu “Psychotherapy” cyane cyane ko bifata igihe kinini, bigasaba n’ubuhanga bwihariye.

Ibibazo by’ubuzima bwo mu mutwe bikomeje gufata indi ntera

Muri iyi minsi hakomeje kugaragara ibibazo byinshi bigaragaza kutamererwa neza mu buzima bwo mu mutwe. Muri ibyo bibazo harimo kwiyambura ubuzima no kubwambura abandi (kwiyahura n’ubwicanyi), indwara zidakizwa n’imiti isanzwe yo kwa muganga cg zitagaragazwa n’amasuzuma asanzwe kuko zishingiye kuri ubwo buzima bwo mu mutwe butameze neza, ibibazo by’amakimbirane n’ihohoterwa ryo mu miryango, ikoreshwa ry’ibiyobyabwenge, ihungabana rituruka ku ngaruka za Jenoside, n’ibindi.

Inshingano zo gufasha abantu bafite ibyo bibazo bisa n’aho zahariwe inzego za Leta n’imiryango itari iya Leta “NGO”, urwego rw’abikorera rukabigaragaramo gake cyane. Umuntu yakwibaza impamvu abikorera bagaragara mu zindi nzego z’ubuzima, muri urwo rwego ho tukahasanga kwifata gukabije. Umuntu yakwibaza kandi icyakorwa kugira ngo iyo migirire ihinduke, nk’uko biri mu kerekezo k’igihugu, cyo kugira urwego rw’abikorera “private sector” rugira uruhare rugaragara mu gukemura ibibazo by’abanyarwanda n’abaturarwanda.
Mu by’ukuri, hari intambwe imaze guterwa mu guteza imbere umwuga w’abafite ubumenyi mu gufasha abantu kunoza imitekerereze n’imyitwarire, ndetse no kuvura bishingiye ku bumenyi mu mitekerereze n’imyitwarire ya Muntu (‘Psychologists”). Kuri ubu babarizwa mu rugaga rw’imyuga ishamikiye ku buvuzi “Rwanda Allied Health Professions Council”. Leta iteganya kubashyira mu mavuriro yayo atandukanye, ndetse hamwe na hamwe bamaze kuhagera. Hari n’amavuriro cg ibigo bitari ibya Leta bitanga serivisi z’ubufasha mu kunoza imitekerereze n’imyitwarire “ubujyanama”, ndetse no kuvura bishingiye ku bumenyi mu mitekerereze n’imyitwarire ya Muntu.

Ikibazo usanga mu mikorere y’ibyo bigo, ni uko usanga kugira ngo bibashe gutanga izo serivisi bibikesha inkunga z’abagiraneza, ku buryo iyo inkunga ihagaze cg ikagabanuka, ikigo kidatera kabiri kidahagaze, cyangwa se izo serivisi zigahabwa ikerekezo cyagenwe n’umuterankunga. Icyo gihe, ba banyamwuga bari bamaze kugera ku rwego rushimishije mu gutanga serivisi no gukora kinyamwuga babikesheje ubunararibonye, bahita bibona mu bushomeri cyangwa bakajya gukora ibindi binyuranye n’umwuga wabo, dore ko ibigo bitanga bene ako kazi ari mbarwa.

Hakorwa iki?

Nk’uko byagiye bigaragara ko iyo abikorera bagiye mu rwego rwa serivisi barushaho kunoza imikorere yarwo no kuruteza imbere, igihe kirageze ngo hafatwe ingamba zituma tubona “Psychologists” (abanyamwuga mu gufasha abantu kunoza imitekerereze n’imyitwarire, ndetse no kuvura bishingiye ku bumenyi mu mitekerereze n’imyitwarire ya Muntu) bashinga ibigo byigenga, cg bagakorana n’amavuriro yigenga.

Kugira ngo ibi bishoboke kandi mu buryo burambye, hakorwa ibi bikurira:
. Abafite ubu bumenyi bagombye kunoza imikorere yabo, ikarushaho kuba iya kinyamwuga. Ibi bikwiye kujyana no kongera ikoranabuhanga mu mikorere n’imenyekanishabikorwa, ndetse no kugira indangagaciro z’ibanze ziranga ba Rwiyemezamirimo bose, harimo kugira ikerekezo no kudacika intege.
• Aba banyamwuga bafatanyije n’izindi nzego, bagombye gusobanurira abakeneye serivisi zabo imikorere yabo, bihereye ku kumenya abazikeneye, imikorere yabo, amahame agenga uwo mwuga, ndetse n’uburyo buzuzanya bakanatandukana n’abandi banyamwuga: abaganga, abanyamategeko, abavugabutumwa, abanyamakuru, n’abandi.
• Ibigo by’ubwisungane mu kwivuza byagombye gushyira ku rutonde rwa serivisi zihabwa abanyamuryango bazo serivisi zirebana n’iby’ubuzima bwo mu mutwe, ndetse bakaba bashobora kuzihabwa mu bigo cg amavuriro yigenga, bakunganirwa nk’uko bigenda ku zindi serivisi z’ubuvuzi.
• Ibigo bya Leta n’imiryango itari iya Leta bitegura imishinga na gahunda zigamije guteza imbere imibereho n’imibanire myiza y’abantu, uburenganzira bwa muntu, uburezi n’iterambere muri rusange, byagombye guteganya ingengo y’imari bizifashisha mu kwiyambaza aba banyamwuga kugira ngo bunganire abashinzwe gushyira mu bikorwa iyo mishinga.

Ibi byagombye kujyana no kubahiriza amategeko asanzweho mu gihugu, asaba ko kugira ngo ukore umurimo runaka bisaba kugira uburenganzira bwo gukora uwo murimo “Licence”. Ibi bivuze ko muri gahunda za Leta zitandukanye nk’umugoroba w’ababyeyi, gufasha abahungabanye, gufasha ababaye imbata z’ibiyobyabwenge, abari mu buzima bubi bushobora kubatera kugira ibibazo byo mu mutwe, mu mashuri, mu magerezeza n’ahandi, hashyirwaho gahunda yo gukorana n’aba “Psychologists”, mu buryo kandi bwa kinyamwuga.

Nk’uko hari imishinga runaka itegurwa hakagenwa ko hazakenerwa abunganizi mu by’amategeko “avocats” cg itangazamakuru bikagenerwa ingengo y’imali kugira ngo bizashoboke kwiyambaza abakora uwo mwuga, birakwiye ko byagenda gutyo ku banyamwuga mu gufasha abantu kunoza imitekerereze n’imyitwarire, ndetse no kuvura bishingiye ku bumenyi mu mitekerereze n’imyitwarire ya Muntu.

Kuba iyo ngengo y’imali ibaho si uko ibyo bigo biba bidasanganywe abanyamategeko cg abashinzwe itangazamakuru. Nta n’ubwo iyo igihe kigeze cyo gushaka abatanga izo serivisi, bihabwa uwabyize mu ishuri gusa cg ubifitemo ubumenyi, aterekanye ko yabigize umwuga binyuze ku kuba mu rugaga, ishyirahamwe cg ikigo gitanga iyo serivisi bya kinyamwuga.
Urugaga rw’imirimo ishamikiye ku buvuzi “Rwanda Allied Health Professions Council” rwagombye kongera imbaraga mu buvugizi no kunoza imikorere y’uyu mwuga, ndetse n’amategeko awugenga. Inzego zifata ibyemezo zirimo Minisiteri y’ubuzima, irebana n’imibereho myiza y’abaturage, ndetse n’iy’abakozi ba Leta n’umurimo zagombye kurushaho kongera umwanya n’agaciro bihabwa serivisi zirebana no guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bakwiye kandi gusobanukirwa ko izi serivisi zidakenewe gusa n’abo amazi yarenze inkombe (abakeneye kuvurwa), ko ahubwo hari na byinshi byagombye gukorwa kugira ngo dukumire uburwayi bwo mu mutwe. Kwerekana urwo ruhande rusa n’aho rutwazwi bihaije birareba cyaane aba banyamwuga. Bakwiye guteza imbere ubufasha mu kugira imitekerereze yaganisha ku mibereho n’imibanire myiza, ndetse n’iterambere rirambye.

Narcisse NTAWIGENERA
Umunyamwuga mu gufasha abantu kunoza imitekerereze n’imyitwarire, ndetse no kuvura bishingiye ku bumenyi mu mitekerereze n’imyitwarire ya Muntu (“Clinical Psychologist”), akaba n’umuyobozi wa RIME COMPANY LTD ().

One Reply to “Uruhare rw’abikorera mu gutanga serivisi z’ubujyanama no gufasha abafite ibibazo by’ubuzima bwo mu mutwe”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *